IT Project Management & Consultant

บริษัทมีมาตรฐานในการบริหารโครงการทางเทคโนโลยี สารสนเทศ ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบซอฟท์แวร์ เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาในการบริหารงานที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของท่าน เราดูแลโครงงานของท่านด้วยความมั่นใจว่าโครงการต่างๆ จะสำเร็จลุล่วงด้วยดี มีประสิทธิผล คุ้มค่ากับเงินลงทุนทางด้านเทคโนโลยี

Computer Engineering background.
Over ten years on software development in various businesses.
Implement to meet all requirements.
Manage projects by Standard Project Management.
Worth of budget and satisfy in ROI.

Close Your Problem with I.T. Solution.